TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Õppenõukogud sellel õppeaastal

Õppenõukogu ülesanded 

Õiguslik alus: Õppenõukogu ülesanded ja töökord on määratletud Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määruses nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“

(1) Toomkooli õppenõukogu liikmed on Toomkooli kõik õppe- ja kasvatustöö alal töötavad isikud.

(2) Õppenõukogu tööd ning koosolekut juhatab direktor või direktori nimetatud õppenõukogu liige.

(3) Õppenõukogu ülesandeks on Toomkooli õppe- ja kasvatustegevusekindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib direktor.

2019/2020 õppeaastal toimuvad Tallinna Toomkooli õppenõukogud:

august 2019
oktoober 2019
jaanuar 2020
juuni 2020
august 2020