TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet
Haridus – ja Teadusministeerium
ekspert Piret Otti, piret.otti@hm.ee, 7354076, 56876436


Õiend riikliku järelvalve teostamise kohta Tallinna Toomkoolis 2019 (0 ettekirjutust)

Haridus- ja Teadusministeerium on läbi viimas järelevalvet eraüldhariduskoolides kehtestatud õppemaksu üle Tallinna Toomkooli Sihtasutuse sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu alusel. Erakooliseaduse § 223 lõike 3 punkt 2 sätestab, et Haridus- ja Teadusministeerium eraldab erakooli pidajale tegevuskulutoetust, kui eraüldhariduskoolis ei ole õppemaksu või see ei ole ühegi õpilase jaoks kuus suurem kui 25 protsenti töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuutöötasu alammäärast. Järelevalve käigus kontrollitakse lepingu täitmist eeltoodud nõude osas.  
Vanematega, kelle lepingud kuuluvad valimisse, võetakse eraldi ühendust. Lapsevanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.