TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

TALLINNA TOOMKOOLI KODUKORD

Kehtestatud

Direktori käskkirjaga nr. 2.4/14

                                                                                                                                   8.12.2016

 

Tallinna Toomkooli kodukord ehk koolipere kokkulepe

Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

1.     Sissejuhatus

1.1 Tallinna Toomkooli (edaspidi Kool) põhieesmärgid on väljendatud kooli põhikirjas; kooli õppekavas; kooli arengukavas ja teistes neile toetuvates dokumentides.

1.2 Koolis austavad õpetajad, kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust ja kohustust õppida ja õpetajate õigust ja kohustust juhtida õppeprotsessi. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.

1.3 Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisuse ja vara kaitstuse.

1.4 Kooli õpilane täidab Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

1.5 Kooli igapäevane töö toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale ja üldtööplaanile, mille alusel koostatakse täpsustatud kalenderplaan.

1.6 Õppe- ja kasvatustööd ning muud koolielu puudutav informatsioon, sh kooli päevakava on kättesaadav kooli kodulehel http://www.tallinnatoomkool.ee, e-päevikus ja kooli stendil.

1.7 Hindamise põhimõtted ja kord on sätestatud kooli õppekava üldosas. Hinnetest ja hinnangutest teavitatakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat e-päeviku kaudu.

1.8 Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolipersonali loal ja vastutava isiku määramisel kooli juhtkonna poolt.

1.9 Rikutud või kaotatud kooli vara (sh õpikud, koolivõti, jne) tuleb asendada või hüvitada rahas. Õpilaste tekitatud kahju hüvitab vanem või lapse seaduslik esindaja.

1.10         Kooli päevakava koosneb õppetööst, õppetunni välisest õppest ja õppekava toetavatest ühisüritustest.

1.11         Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (õpetajad ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik.

1.12         Õpilase suhtes, kes ei järgi kooli kodukorda, rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid mõjutusmeetmeid.

2.     Käitumine

2.1 Õpilane on viisakas, hoiab loodust ja loodut, austab Jumalat ja kaasinimest.

2.2 Suheldes täiskasvanud inimestega, kasutab õpilane oma kõnes sobivaid pöördumisvorme (õpetaja, proua, härra jne).

2.3 Õpilane on tähelepanelik ja abivalmis.

2.4 Õpilane tervitab koolikaaslasi, õpetajaid ja külalisi.

2.5 Õpilane hoiab enda, kaasõpilaste ja kooli vara, õpikuid ja õppevahendeid.

2.6 Õpilane ei too kooli kaasa õppetööks mittevajalikke ning ohtlikke ja tervistkahjustavaid esemeid.

2.7 Õpilane ei kiusa ega salli kiusamist.

2.8 Õpilane ei suitseta, ei tarvita alkoholi ega narkootilisi aineid

2.9 Õpilane ei sea iseenda ega kaaslaste tervist ja elu ohtu.

3.     Isiklikud asjad

3.1 Õpilane kannab koolis kaasas õpilaspiletit ja koolivõtit.

3.2 Õpilane vastutab oma riietusesemete ja asjade eest.

3.3 Õpilase esemed peavad olema märgistatud nimesildi või mõne tunnusmärgiga.

3.4 Leitud asju hoitakse koolis kooliaasta lõpuni. Seejärel annetatakse need abivajajatele.

3.5 Koolis on keelatud õpilastevahelised äritehingud.

3.6 Õpetaja või muu koolitöötaja poolt hoiustatud koolis keelatud esemed saab õpilane või lapsevanem kätte õpetajalt või kooli kantseleist pärast tundide lõppu.

4.     Haigused, õnnetusjuhtumid ja turvalisus

4.1 Lapsevanem ei saada last haigena kooli.

4.2 Haigestumise või õnnetusjuhtumi korral koolis pöördub õpilane kooli personali poole, kes osutavad abi ja vajadusel kontakteeruvad vanemate, kooliõe ja/või Hädaabiga (112).

4.3 Õpilane siseneb kooli territooriumile koolivõtmega.

4.4 Õpilane teavitab kooli personali kõrvaliste isikute viibimisest kooli territooriumil.

4.5 Kool ei kasuta jälgimisseadmeid.

5.     Õppetöö

5.1 Õpilane jõuab tundi õigeaegselt.

5.2 Õpilane siseneb kooli ja klassiruumi vaikselt, tervitab kõiki ruumis viibijaid.

5.3 Õpilane vahetab üleriided ja jalatsid selleks ettenähtud kohas.

5.4 Hilinemise korral õpilane vabandab ning esitab õpetajale hilinemise põhjuse.

5.5 Õpilane asetab tunniks vajalikud õppetarbed enne tunni algust lauale.

5.6 Õpilane hoiab koolis puhtust ja korda.

5.7 Õpilane alustab õppetundi vaikuses ja püsti seistes.

5.8 Õpilane lülitab mobiiltelefoni enne esimest tundi välja või hääletule režiimile.

5.9 Õpilane kuulab õpetajat tähelepanelikult ja vaikselt.

5.10         Õpilane keskendub ja täidab täpselt õpetaja korraldusi.

5.11         Klassitunnis kõneleb õpilane rahuliku häälega.

5.12         Sõna soovides tõstab õpilane käe ning alustab vestlust õpetaja loal.

5.13         Õpilane ei häiri õpetajat ega kaasõpilasi.

5.14         Kodused ülesanded kirjutab õpilane õpilaspäevikusse.

5.15         Õpilane täidab kodused ülesanded õigeaegselt.

5.16         Tunni lõpetab õpetaja.

5.17         Tunni lõppedes on õpilane vaikselt.

5.18         Klassiruumist lahkub õpilane õpetaja loal.

5.19         Tunnivälisel ajal hoiab õpilane õppevahendid oma lauasahtlis, riiulis või kotis.

5.20         Kui tund ei toimu koduklassis, ei jäta õpilane isiklikke asju lauasahtlisse.

6. Puudumine ja hilinemine

6.1 Vanem teavitab õpilase puudumisest ja selle põhjuse esimesel puudumise päeval. Puudumistõend esitatakse e-päevikus või erandkorras õpilaspäevikus.

6.2 Kahtlusel, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on koolil õigus küsida täiendavaid selgitusi.

6.3 Õpilasel on lubatud puududa õppetööst mõjuvatel põhjustel.

6.4 Õpilane ei hiline põhjuseta õppetundi.

6.5 Kooli esindavate või koolisisesel üritusel osalevate õpilaste nimekirja esitab vastutav õpetaja direktorile hiljemalt kolm päeva enne ürituse toimumist.

6.6 Vanem on kohustatud esitama eelneva põhjendatud vabastusavalduse (blankett e-päevikus), juhul kui õpilane puudub olulistel perekondlikel põhjustel kolm või enam päeva. Antud perioodi õppematerjali on õpilane kohustatud omandama iseseisvalt.

6.7 Kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul, teavitab lapsevanem sellest eelneval päeval klassijuhatajat või aineõpetajat.

 

7. Korrapidajaõpilane

7.1 Korrapidajaõpilane jälgib, et iga tunni alguses oleks klassiruum korras ja tahvel puhas.

7.2 Koolipäeva lõpus õpilane puhastab tahvli, korrastab pingiread, kustutab tule, kontrollib, et toolid oleks laudadele tõstetud, tagab põranda ja riiulite puhtuse ja korra.

 

8. Einestamine

8.1 Koolilõunat pakutakse sööklas.

8.2 Ühist einestamist alustatakse söögipalve või -lauluga.

8.3 Õpilane sööb vaikselt ja korralikult.

8.4 Toiduportsjoni tõstmisel arvestab õpilane kaasõpilastega.

8.5 Kaasavõetud einet võib õpilane süüa vahetunni ajal klassis, hoides puhtust ja korda.

8.6 Kaasavõetud eine on tervislik.

 

9. Vahetund

9.1 Vahetund on mõeldud puhkamiseks.

9.2 Õpilane liigub koolis rahulikult ja jälgib, et tema tegevus ei segaks teisi.

9.3 Vahetunni lõppedes jõuab õpilane õigeks ajaks tundi.

10   Riietumine

10.1         Koolis kannab õpilane koolivormi.

10.2         Õpilane kasutab võimlemistundides spordirõivaid ja -jalatseid.

      10.3 Koolis kannab õpilane vahetusjalatseid.

11. Hügieen, tervishoid ja välimus

11.1         Õpilased täidavad üldtunnustatud hügieeninõudeid.

11.2         Õpilase välimus on korrektne ja puhas.

11.3 Õpilane ei kanna koolis ja õppetööga seotud üritustel kehapaljastavat riietust ja silmatorkavaid ehteid.

11.4                   Õpilane ei värvi juukseid ja küüsi ning ei kasuta jumestust.

11.5                   Õpilane kannab pikki juukseid kinnises soengus.

11.6                   Õpilane ei kanna siseruumides mütsi (välja arvatud koolimüts) ning kapuutsi.

 

12. Õpilase õigused ja kohustused

12.1Õpilasel on õigus:

12.1.1 tasuta kasutada vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;

12.1.2   saada infot kooli õppe- ja kasvatustöö kohta;

12.1.3   esindada oma klassi/kooli nii oma kooli üritustel kui ka väljaspool;

12.1.4   abi saamiseks pöörduda kooli personali poole;

12.1.5   avaldada oma arvamust ja teha ettepanekuid koolielu korraldamiseks;

12.1.6   kasutada telefoni koolipäeva jooksul ainult õpetaja loal.

12.2     Õpilasel on kohustus:

12.2.1   täita kooli kodukorda

12.2.2   hoida kooli head nime ja au;

12.2.3 tagastama kooli õppevara sh. õpikud kasutustähtaja lõppemisel klassijuhatajale. Enne tagastamist peavad õpikud olema puhastatud ja korrastatud;

12.2.4   teatama kadunud või rikutud õpikust koheselt klassijuhatajale;

12.2.5   pöörduda kooli personali poole hädaolukorras;

12.2.6   informeerida kooli personali igast vägivallajuhust ja kooli kodukorra rikkumisest;

12.2.7   anda hoiule koolis keelatud esemed õpetaja kätte või kooli kantseleisse.

13. Õpilase tunnustamine

Õpilasi tunnustatakse väga hea õppimise ja käitumise eest ning saavutuste eest olümpiaadidel, ainevõistlustel, lahtistel võistlustel, konkurssidel, spordivõistlustel, jne vastavalt kooli õppenõukogu poolt kehtestatud Õpilaste tunnustamise korrale.

14. Õpilase mõjutusmeetmed

Koolis kasutatakse järgmiseid õpilase mõjutusmeetmeid:

14.1 käitumise arutamine õpilasega

14.2 suuline laitus;

14.3 õpetaja märkus õpilaspäevikus ja/või e-päevikus lapsevanema informeerimiseks;

14.4 vestlus lapsevanema juuresolekul;

14.5 õpilasele tugiisiku määramine

14.6 direktori kirjalik hoiatus;

14.7 direktori kirjalik noomitus;

14.8õppenõukogu otsus käitumishinde alandamiseks;

14.9 õppenõukogu märkus klassitunnistusele kandmisega

14.10     esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine;

14.11     õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;

14.12     konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;

14.13      kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;

14.14     pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;

14.15     ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

14.16     ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

14.17     kolme direktori kirjaliku noomituse korral, mis on antud ühe õppeaasta jooksul, arvatakse õpilane Tallinna Toomkooli õpilaste nimekirjast välja.

14.18     Mõjutusmeetme või tugimeetme kasutamisest teavitatakse lapsevanemat direktori, õppealajuhataja, HEV-koordinaatori, aineõpetaja või klassijuhataja poolt.

14.19     Mõjutusmeetme kasutamise ettepaneku tegemise õigus on kõigil aineõpetajatel, klassijuhatajatel ja õppealajuhatajal.

 

Lisa 1 – Tallinna Toomkooli õpilaspäeviku lisaleht

 

 

ARMASTA OMA LIGIMEST NAGU ISEENNAST! - Mt 22:39

 

15     Teretan kõiki koolikaaslasi, õpetajaid ja külalisi.

16     Olen viisakas, aus ja sõbralik.

17     Märkan ja aitan abivajajat.

18     Ma ei tee kellelegi haiget ega ütle halvasti.

19     Hoian puhtust ja korda.

20     Jõuan tundidesse õigeaegselt.

21     Kannan kaasas vajalikke õppevahendeid, õpilaspäevikut, õpilaspiletit ja koolivõtit.

22     Töötan tundides kaasa ja teen kõik, et klassis oleks hea õppida.

23     Olen õpihimuline ja valmistun igaks tunniks.

24     Koolis kannan koolivormi ja vahetusjalanõusid.

25     Minu välimus on alati puhas ja hoolitsetud.

26     Hoian kooli vara ja mulle usaldatud õppevahendeid.

27     Ma ei võta kunagi luba küsimata teiste isiklikke esemeid.

28     Söömise ajal olen vaikselt ning järgin lauakombeid.

29     Täidan kõikide koolitöötajate korraldusi.

30     Ma ei võta kooli kaasa õppetööd segavaid esemeid.

31     Kasutan telefoni ainult helistamiseks õppetöövälisel ajal.

32     Pean kinni kokkulepetest ja lubadustest ning vastutan oma tegude eest.

33     Hoian oma kodu ja lähedasi, kooli ja koolipere, isamaad ja loodust.

34     Austan Jumalat, väärtustan emakeelt ja järgin kultuuritraditsioone.

t:%�U<�8