TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Toomkooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord

1. Üldsätted
Tallinna Toomkoolil (edaspidi Kool) puudub teeninduspiirkond ja kooli võivad õppima asuda lapsed sõltumata nende või nende vanemate elukohajärgsest omavalitsusest.

2. Esimeste klasside komplekteerimine
2.1. Koolis komplekteeritakse üldjuhul üks esimene poiste klass (1P) ja üks esimene tüdrukute klass (1T).
2.2. Klassid moodustatakse suurusega keskmiselt 15 õpilast, kuid mitte rohkem kui 30 õpilast poiste ja tüdrukute klassi kohta kokku.
2.3. Suuremate klasside komplekteerimise otsustab Kooli pidaja.

3. Õpilase vastuvõtmine esimesse klassi
3.1. Õpilase esimesse klassi vastuvõtmine toimub lapsevanema avalduse ja tutvusuuringu alusel.
3.2. Tutvusuuringuga selgitatakse välja õpilase kooliküpsustasasand (nullkriteerium).
3.2. Ühise tutvusuuringu võib läbi viia koostöös partnerkooliga.
3.3. Tutvusuuringu läbiviimise korraldab kooli juhtkond.
3.4. Tutvusuuringu edukalt läbinud õpilastest, kellele sobib kooli õppekava, võetakse vastu eelisjärjekorras:
       1) Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse liikmete lapsed;

       2) Toomkooli õpilaste õed-vennad;

       3) Toomkooli pedagoogide ja teiste töötajate lapsed;

       4) kristlike koguduste liikmete lapsed.
3.5. Teiste õpilaste vastuvõtt toimub vabade kohtade olemasolul tutvusuuringu edukal läbimisel, tingimusel, et lapsevanemale on kooli õppekava, väärtused ja kristlikud põhimõtted vastuvõetavad.

4. Õpilase vastuvõtmine teistesse klassidesse
Teistesse klassidesse võetakse õpilane vastu vabade kohtade olemasolul lapsevanema avalduse ja direktoriga toimuva vestluse alusel. Vajadusel võib õpilasele teha testid põhiainetes.

5. Õpilase üleviimine järgmisse klassi
Õpilase üleviimine järgmisse klassi toimub riigi õigusaktides ja nende alusel kehtestatud korras.

6. Koolist väljaarvamine ja kooli lõpetamine

6.1. Direktor, arvestades õppenõukogu ettepanekut, arvab õpilase kooli õpilaste nimekirjast välja:
       1) kui lapsevanem on esitanud vastava taotluse;
       2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises õppeasutuses;
       3) kui õpilane lõpetab kooli;
       4) kui lapsevanem ei täida Kooli pidajaga sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi;
       5) kui õpilane ei pea kinni koolis kehtestatud kodukorrast ja eelnevalt on lapsevanema teadmisel  
          kasutusele võetud vastavaid mõjutusvahendeid, mille rakendamine pole andnud soovitud 
          tulemust;       
       6) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;
        7) õpilase surma korral.
6.2. Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel on õpilane kohustatud tagastama õpilaspileti, õpikud, raamatukogust laenutatud raamatud, koolivõtme ja likvideerima muud õppe- ja kasvatustööga seotud võlgnevused.
6.3. Õpilase Toomkooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel paragrhvi 5.1. punkti 4, 5 või 6 alusel, ei kuulu lepingus sätestatud õppemaks Kooli pidaja poolt tagastamisele.
6.4. Õpilane lõpetab kooli õppekava läbimisel.