TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis

Kristlik kasvatus ning usuõpetuse õpetamise tingimused ja kord

Kehtestatud kooli Kolleegiumi otsusega 30. septembril 2013

1. Üldsätted
1.1   Käesolev kord kehtestatakse Erakooliseaduse § 11 lg 5 alusel.
1.2   Käesoleva korra koostamise aluseks on Tallinna Toomkooli (edaspidi Toomkool) põhikiri, arengukava, õppekava üldosa ja usuõpetuse ainekavad.

2. Kasvatustöö aluspõhimõtted ja väärtused
2.1 Toomkoolis taotletakse kodu, kooli ja kiriku tasakaalustatud koostööd nende ühises missioonis lapsele võimalikult soodsa arengukeskkonna loomisel.
2.2 Toomkooli tegutsemise ning õppe- ja kasvatustöö põhimõtted toetuvad kristliku maailmavaate ning väärtuste vundamendile.
2.3 Õppe- ja kasvatustöös juhindutakse kristlikust maailmavaatest, mida esindab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK).
2.4 Õppe- ja kasvatustööd korraldatakse lähtuvat kristlikust maailmavaatest ja väärtustest, võttes arvesse, et igal õpilasel on õigus oma vanemate poolt valitud religioossele (sh konfessionaalsele) või mittereligioossele (sh üldhumanistlikule) maailmavaatele, mida kellelgi teisel pole õigust kahtluse alla seada ega naeruvääristada.
2.5 Toetatakse traditsioonilist kristlikku käsitlust perekonnast, tunnustades vanemate põhiseaduslikku õigust olla oma laste esmased harijad pere- ja abielu mõtestamisel.
2.6 Oluline osa Toomkooli traditsioonide ja tavade kujundamisel on kristlikul elukorraldusel, samuti kiriku- ja rahvakalendri pühade ja tähtpäevade tähistamisel.
 
3. Kristliku kasvatuse korraldus
3.1 Toomkooli traditsioonide hulka kuulub kristlik kasvatus, samuti kristliku elukorraldusega seotult mitmesugused regulaarsed või erakorralised palvused ja jumalateenistused.
3.2 Toomkooli personali hulka kuuluvad kaplan ja võimaluse korral kantor.
3.3 Toomkooli kodukirikuks on Tallinna Piiskoplik Toomkirik.
3.4 Toomkooli kui luterliku erakooli:
-   iga õppeaasta algab ja lõpeb piduliku jumalateenistusega kirikus;
-   õppekavas on konfessionaalne usuõpetus, mis lähtub luterliku kiriku õpetusest;
-   igal õppenädalal on igas klassis hommikukogunemine, mille üheks osaks on palve;
-   ühised söömised algavad söögilaulu või –palvega;
-   suuremaid kirikupühi tähistatakse palvusega kirikus;
-   vaimulikku teenimist ja vajadusel õpilaste, lapsevanemate, õpetajate ja teiste koolitöötajate  vaimulikku nõustamist korraldab kaplan;
-   õpilased osalevad koori tegevuses;
-   õpilased, õpetajad ja lapsevanemad kaasatakse Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse, Tallinna praostkonna ja EELK ühistegevusse ning vajadusel ja võimalusel Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) või selle liikmeskirikute oikumeenilisse tegevusse.
 
4. Usuõpetuse õpetamise tingimused ja kord
4.1 Toomkooli õppekavas on konfessionaalne luterlik usuõpetus.
4.2 Nõusoleku oma lapsele konfessionaalse luterliku usuõpetuse õpetamiseks annab lapsevanem Kooli pidajaga sõlmitavas lepingus.
4.3 Usuõpetust õpetatakse igas klassis ühe kursuse ulatuses ehk 35 tundi õppeaastas.
4.4 Usuõpetuse ainet hinnatakse samadel alustel kui teisi õppeaineid.
4.5 Usuõpetuse hinne kajastub õpinguraamatus ja lõputunnistusel.
 
5. Usuõpetuse õpetamise põhimõtted
5.1 Usuõpetuse õpetaja arvestab tundi läbi viies, iga õpilase õigusega oma vanemate poolt valitud religioossele (sh konfessionaalsele) või mittereligioossele (sh üldhumanistlikule) maailmavaatele, ning tagab, et seda ei seata kahtluse alla ega naeruvääristata teiste õpilaste, õpetajate või koolitöötajate poolt.
5.2 Õpetaja tutvustab usuõpetuse tundi läbi viies erinevate kristlike konfessioonide ja religioonide sarnasusi kui ühendavat ja oikumeenilist ühisosa ning erinevusi kui oikumeenilist rikkust.