TALLINNA TOOMKOOL       Schola cathedralis Tallinnensis


TALLINNA TOOMKOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTMINE

Alates Tallinna Toomkooli taasavamisest on toimunud õpilaste vastuvõtt koostöös partnerkooli Vanalinna Hariduskolleegiumiga ja Püha Miikaeli kooliga. Tavapärane õpilaste vastuvõtu periood järgmiseks õppeaastaks on talvel. Õpilaste kooli vastuvõtmise kehtestatud üldkorra leiab SIIT.

Õpilaste vastuvõtmise kohta Tallinna Toomkooli 2022. aastal leiab täpsema info SIIT.

Lapse registreerimine Tallinna Toomkooli eelkooli on võimalik SIIT.

Lapse eelregistreerimine kooli nimekirja järgmisteks õppeaastateks on võimalik SIIT.

Üldsätted

Tallinna Toomkoolil puudub teeninduspiirkond ja kooli võivad õppima asuda lapsed sõltumata nende või nende vanemate elukohajärgsest omavalitsusest. Tallinna Toomkoolis komplekteeritakse üks poiste ja üks tüdrukute klass, mõlemad suurusega maksimaalselt 15 õpilast. Kooli vastuvõtmisel viiakse läbi tutvusuuring, mille kaudu selgitatakse välja kooliküpsuse tasand (nullkriteerium), mis võimaldab lapsel raskusteta lülituda üsna suure õppekoormusega kooli töösse. 

Kooli vastuvõtu täiendavad tingimused

Tutvusuuringu edukalt läbinud lastest, kellele sobib Tallinna Toomkooli õppekava, võetakse vastu eelisjärjekorras:

      1) Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse liikmete lapsed;
      2) Toomkooli õpilaste õed-vennad;
      3) Toomkooli pedagoogide ja teiste töötajate lapsed;
      4) kristlike koguduste liikmete lapsed.

Teiste laste vastuvõtt Tallinna Toomkooli toimub vabade kohtade olemasolul tutvusuuringu edukal läbimisel tingimusel, et lapsevanemale on kooli õppekava, väärtused ja kristlikud põhimõtted vastuvõetavad.

Õpilase vastuvõtt teistesse klassidesse

Teistesse klassidesse võetakse õpilane vastu vabade kohtade olemasolul lapsevanema avalduse ja direktoriga toimuva vestluse alusel. Vajadusel võib õpilasele teha testid põhiainetes.

Leping

Kooli pidaja või tema poolt volitatud isik sõlmib lapsevanemaga erakooliseaduses nimetatud lepingu
Lepingus sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Kooli pidaja kohustub andma õpilasele Toomkoolis õppekavale vastavat haridust ning lapsevanem kohustub järgima Kooli pidaja ja Toomkooli õigusakte, võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist ning maksma õppemaksu
Leping sõlmitakse hiljemalt kümme päeva enne esimese õppemaksu tasumise tähtaega, kuid mitte hiljem kui kümme päeva enne õppetöö algust.

Õppemaks

Tallinna Toomkoolis on kehtestatud õppemaks, mille suuruse kehtestab Kooli pidaja ning seda ei muudeta õppeaasta jooksul. Õppemaksu suurus ja tasumise kord fikseeritakse lapsevanemaga sõlmitavas lepingus. Õppemaksu võib lapse eest tasuda lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus. Selleks esitab lapsevanem Kooli pidajale õppemaksu tasumist kinnitava garantiikirja, mille on allkirjastanud kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja. Õppemaksu tasumine toimub Kooli pidaja esitatud arve alusel. 

2021/2022 õppeaastal on 1. - 9. klasside õpilaste õppemaksu suuruseks 120 eurot igas kuus (12 kuud). Lapsevanemal on võimalik valida sponsortasu.

Sponsortasuga toetab lapsevanem lisaks õppetööle ka kooli üldist arengut ja loob võimalused vähekindlustatud peredest Tallinna Toomkooli õppima asuvatele lastele võimaldada õppemaksu soodustust. Sponsortasu suurus lepitakse kokku lepingu sõlmimisel lapsevanemaga. Õppemaksudelt arvestab Maksu- ja Tolliamet maksjale tagasi tulumaksu.

Kooli pidaja poolt on kehtestatud õppemaksu soodustuse taotlemise kord mitme samas koolis õppiva lapse ja koolitöötaja lapse puhul.

Õppemaksu tasutakse Tallinna Toomkooli Sihtasutuse arveldusarvele LHV Pangas:                           IBAN EE447700771003070586

Õppetoetus

Õppetoetuste asutamise otsustab Kooli pidaja.